banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Залишки лікарських засобів та медвиробів в ЛПЗ м. Умань

Пологовий будинок

Дитяча лікарня

Міська лікарня

КНП Уманський міський ЦПМСД

 

Заклади охорони здоров’я Уманської міської ради та його підрозділи

1. КНП«Уманська міська лікарня»
2. КНП «Уманська дитяча лікарня»
3. КНП «Уманський пологовий будинок»
4. КНП «Уманська психіатрична лікарня»
5. КНП "Уманський центр служби крові"
6. КП «Уманська стоматологічна поліклініка»
7. Уманський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики
8. Автогосподарство відділу охорони здоров’я Уманської міської ради
9. КНП«Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

 

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради  оголошує про створення резерву медичного персоналу, який може бути залучений до виконання на території міста Умань заходів стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусною хворобою (COVID-19).

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу II Закону Укераїни «Про внесення змін до Закону України» Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 13.04.2020 № 555-IХ ( набрав чинності  18.04.2020) з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) заклади охорони здоров’Я можуть залучати додатково, на умовах контракту, осіб які мають відповідну спеціальну освіту і відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам. У разі наявності у особи на момент укладення контракту основного місця роботи, незалежно від підпорядкування та форми власності роботодавця, за таким медичнимпрацівником на строк дії контракту зберігаються його основне місце роботи і посада, а оплата праці за основним  місцем роботи здійснюється за фактично виконану роботу.

Для роботи на посаді лікаря певної лікарської спеціальності необхідно мати вищу медичну освіту та сертифікат лікаря-спеціаліста або посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності  (наказ МОЗ України від 25.12.1992 № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю», наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»).  Кваліфікаційні вимоги до посад медичних працівників визначено Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників  (Випуск 78 «Охорона здоров’я»), затвердженим наказом МОЗ України    від 29.03.2002 № 117 (із змінами). Особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю та хочуть обіймати лікарські посади, повинні пройти стажування відповідно до вимог наказу МОЗ України   від 17.03.1993 № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».

   Довідки за тел. 3-33-17

 

Оголошення про початок формування постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Уманської міської ради        

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 14.11.2018 року № 447 «Про проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я», керуючись Положенням про виконавчий комітет Уманської міської ради затвердженим рішенням Уманської міської ради від 28.08.2018 року № 5.1-52/7 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет Уманської міської ради в новій редакції», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я»,  виконавчий комітет Уманської міської ради (далі – орган управління) розпочинаємо прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу постійно діючої  конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я  Уманської міської ради.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- представники органу управління;

- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

         У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу представники органу управління та представники громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо.

         Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я  Уманської міської ради становить шість осіб.

         Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

         Пропозиції щодо кандидатур приймаються протягом 15 днів, до 1700 години  29 листопада  2018 року, органом управління (адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, площа Соборності, 1, каб. 310) у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаного керівником, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

         До листа додаються:

- згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії;

- з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

- від трудового колективу – не більше двох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу. 


04 грудня 2018 р.

Оголошується конкурс на зайняття посади директора  КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,  рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 14.11.2018 року № 447 «Про проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я».

Найменування закладу: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Юридичне та фактичне місце знаходження закладу:

20300, Черкаська область,  м. Умань,  вул. Шевченка, 46.

Основні напрямки його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом:  коди  КВЕД 86.10  Діяльність лікарняних закладів.

Згідно Статуту:

 1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування дитячого населення шляхом надання йому спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням дитячого населення, яке проживає на території міста Умань та інших регіонів відповідно до вимог чинного законодавства, а також вжиття заходів з профілактики захворювань дитячого населення та підтримки громадського здоров’я.
 2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Підприємства є:

1) створення разом із Засновником (уповноваженим органом) умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги дитячого населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства;

2) надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та оплатній основі спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь  чи інших розладів здоров’я;

3) надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги;

4) організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

5) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

6) проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

7) проведення профілактичних оглядів;

8) виробництво лікарських засобів;

9) придбання, зберігання, перевезення, реалізація, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

10) організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

11) видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

12) видавництво учбової та монографічної літератури;

13) навчально-методична, науково-дослідницька робота;

14) провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

15) здійснення іншої незабороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвиток та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 1. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 2. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.
 3. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, що незаборонені законодавством України.

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення закладу:

Загальний фонд  -  2 757 719,00  грн.

Дата початку приймання документів  для участі у конкурсі:  04.12.2018р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:  17.12.2018р. 

 

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  20300, Черкаська область, м. Умань,  площа Соборності, 1, каб. 310.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. 3-32-13,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта претендента;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р.

№ 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом  не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозиції претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України (чинні на дату розкриття пропозиції претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад  за тарифікаційним розрядом закладу складає -  5337 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.  З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови  КМУ від 16.10.2014р. № 642.

Дата проведення конкурсу: 18.12.2018р. о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії  щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

19.12.2018 о 11.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій   учасників конкурсу,  проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу  однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам -  переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу 20300,Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1, каб. 316.


04 грудня 2018 р.

Оголошується конкурс на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

           Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1094 «Про за твердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,  рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 14.11.2018 року № 447 «Про проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я».

Найменування закладу: КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

 

Юридичне та фактичне місце знаходження закладу:

20300, Черкаська область,  м. Умань,  вул. Шевченка, 50.

Основні напрямки його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом:  коди  КВЕД 86.10  Діяльність лікарняних закладів.

Згідно Статуту:

 1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичним обслуговуванням населення шляхом надання йому спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, яке проживає на території міста Умань, прилеглих районів та іншим громадянам, відповідно до вимог чинного законодавства, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
 2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Підприємства є:

          1) створення разом із  Засновником (уповноваженим органом)  умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства;

          2) надання пацієнтам відповідно до законодавства  на безоплатній та платній основі спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, у тому числі екстреної, необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;

         3) організація, у разі потреби надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я, шляхом направлення пацієнтів до цих закладів, у порядку, встановленому законодавством;

        4) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я, з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

        5) проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

        6) проведення профілактичних та періодичних медичних оглядів на платній та безоплатній основі згідно з чинним законодавством;

       7) надання   медичних  послуг   на   платній   основі   медичним  закладам

охорони здоров’я, підприємствам, організаціям, фізичним особам.

Отримувач   медичних    послуг    зобов’язаний    відшкодовувати    їх

вартість згідно з укладеними угодами між Уманською міською радою та відповідною радою району, об’єднаною територіальною громадою, іншими юридичними особами;                                     

           8) придбання, зберігання, знищення,  використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;                                           

           9) організація та проведення  конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

         10) навчально-методична, науково-дослідницька робота;

         11) провадження  зовнішньоекономічної  діяльності  згідно  із    законодавством України;

         12)здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності на платній основі, необхідній для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвиток та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 1. Підприємство може бути  клінічною  базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 2. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.
 3. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, що не заборонені законодавством України.
 4. Підприємство забезпечує правовий захист своїх інтересів у судових органах.

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення закладу:

Загальний фонд   –  58 788 435,00  грн.

 

Спеціальний фонд  –   1 105 000,00  грн.

Дата початку приймання документів  для участі у конкурсі:  04.12.2018р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 17.12.2018р.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  20300, Черкаська область, м. Умань,  площа Соборності, 1, каб. 310.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. 3-32-13,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта претендента;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р.

№ 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом  не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозиції претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України (чинні на дату розкриття пропозиції претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьоїстатті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад  за тарифікаційним розрядом закладу складає - 7725 грн.,  підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.  З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови  КМУ від 16.10.2014р. № 642.

Дата проведення конкурсу: 18.12.2018р. о 9.30 год. – засідання конкурсної комісії  щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

19.12.2018р. о  10.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій   учасників конкурсу,  проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу  однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам -  переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу 20300,Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1, каб. 316.


 

04 грудня 2018 р.

Оголошується конкурс на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,  рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 14.11.2018 року № 447 «Про проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я».

Найменування закладу: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

 

Юридичне та фактичне місце знаходження закладу:

20300, Черкаська область,  м. Умань,  вул. Шевченка, 50.

Основні напрямки його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом:  коди  КВЕД 86.10  Діяльність лікарняних закладів.

Згідно Статуту:

 1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території міста Умань, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
 2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1) медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

2) забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3) організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

4) проведення профілактичних щеплень;

5) планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

6) консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

7) взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

8) організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

9) проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

10) направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

11) участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

12) участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

13) участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у місті Умань та шляхів їх вирішення;

14) надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги міста Умань;

15) визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

16) моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

17) забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

18) зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

19) залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, які працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

20) закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

21) координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальної служби та правоохоронними органами;

22) надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

23) надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

24) надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, які надають первинну медичну допомогу на території міста Умань;

25) інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

 1. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення закладу:

Загальний фонд  - 35 000 000,00 грн.

Спеціальний фонд – 180  000,00 грн.

Дата початку приймання документів  для участі у конкурсі:  04.12.2018р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:  17.12.2018р.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  20300, Черкаська область, м. Умань,  площа Соборності, 1, каб. 310.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. 3-32-13, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта претендента;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р.

№ 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом  не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозиції претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України (чинні на дату розкриття пропозиції претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьоїстатті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад  за тарифікаційним розрядом закладу складає 5707 грн.,  підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.  З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови  КМУ від 16.10.2014р. № 642.

Дата проведення конкурсу: 18.12.2018р. о 9.00 год. – засідання конкурсної комісії  щодо розгляду заяв претендентів і додатних до них документів;

19.12.2018р. о 9.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій   учасників конкурсу,  проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу  однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам -  переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу 20300,Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1, каб. 316.


 

 

 

Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради.

Начальник відділу 
Семенець Артур Сергійович

Адреса: 20300,Черкаська область, м. Умань,

вул. Незалежності, 1

Тел./факс (04744) 3-33-17,

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1. КНП "Уманська міська лікарня"

Лікарня має першу акредитаційну категорію. Засновано в 1909 р.

До складу лікарні входить поліклінічне відділення та стаціонар на 255 ліжок.

При поліклінічному відділенні відкритий денний стаціонар на 105 ліжок спеціалізованої допомоги, включаючи хірургічний профіль.

В стаціонарі працюють: приймальне,   хірургічне, нейрохірургічне, дитячої хірургії, кардіологічне, терапевтичне, неврологічне, травматологічне,   офтальмологічне, ЛОР, урологічне.

Телефон приймального відділення:  (04744) 3-52-38

Телефон реєстратури:  (04744) 3-36-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. Директора КНП «Уманська міська лікарня»
Григоренко Ігор Михайлович

Адреса: 20300,Черкаська область, м. Умань, вул. Шевченка, 50

Телефон: (04744) 3-27-75

Електронна адреca: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. КНП "Уманська дитяча лікарня"

Piccy.info - Free Image Hosting

 

Має першу акредитаційну категорію. Лікарня відкрита в 1960 р.

До складу лікарні входить поліклінічне відділення та стаціонар на 35 ліжок. При поліклінічному відділенні відкритий денний стаціонар на 30 ліжок
В стаціонарі розміщується рентгендіагностичний кабінет, централізована клінічна лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ЕКГ- діагностики, кабінет УЗ-діагностики, приймальне відділення, централізоване відділення стерилізації мед. інструментарію.

Поліклінічне відділення є структурним підрозділом Уманської дитячої міської лікарні, працює в 2 зміни.  На прийомі працюють лікарі-спеціалісти дитячі:  хірург, ортопед-травматолог,  кардіоревматолог, гінеколог, офтальмолог,  отоларинголог, інфекціоніст.

Телефон реєстратури – 3-05-21, 3-05-22

Стіл довідок – 3-48-46   

Працює «Клініка, дружня до молоді», яка надає медико-соціальну допомогу підліткам.

Тел.(04744) 3-32-66, моб.0633288232.

В.о. Директора КНП «Уманська дитяча лікарня»
Максютов Олександр Олексійович

Адреса: 20300, Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, 46.

тел/факс (04744) 3-32-66

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

3. КНП "Уманський пологовий будинок"

 

Заклад заснований в 1961 році. Має  першу акредаційну категорію.

Створенні та працюють 5 індивідуальних пологових зали, які оснащенні згідно вимог сучасних перинатальних технологій. Функціонують 15 індивідуальних післяпологових палат сумісного перебування матері і дитини. В акушерському відділенні № 2  створена та функціонує палата для госпіталізації вагітних, роділь та породіль з інфекційними захворюваннями, з ізольованим входом та шлюзом.

 

  

Директор КНП «Уманський пологовий будинок»
Семенда Олег Дмитрович

Адреса: 20300,   вул. Володимирівська, 28
Черкаська область м. Умань

Телефон:    (04744) 3-48-93
 
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Структура стаціонарної допомоги (стаціонар):

Гінекологічне відділення : 30 ліжок

Пологове відділення: 40 ліжок в т.ч.:

    -   відділення патології вагітності – 20 ліжок;

    -   відділення анестезіології з ліжками  інтенсивної терапії -  6 ліжок;


Широко використовуються сучасні перинатальні технології :

- вертикальні пологи;
- партнерські пологи;
- вільне відвідування породіль близькими;
- постійне сумісне перебування матері і дитини;
- виключно грудне вигодовування новонароджених;
- мінімальне використання лікарських засобів під час пологів.

Успішно працює у підготовці вагітної та сім'ї до пологів «Школа відповідального батьківства» яка оснащена згідно сучасних вимог.

Завідувачка жіночої консультації
Соколова Тетяна Володимирівна

Адреса: 20300,   вул. Крамаренка, 16
Черкаська область м. Умань

Телефон: (04744) 3-48-74

Структура жіночої консультації на 128 відвідувань в зміну.
-    кабінет патології шийки матки;
-    кабінет планування сім’ї;
-    кабінет дитячої та підліткової гінекології;
-    кабінет ультразвукової діагностики;
-    кабінет медико-генетичної консультації;
-    кабінети прийому лікарями акушер-гінекологами;
-    процедурний кабінет.

 

4. КНП «Уманська психіатрична лікарня»

Лікарня заснована в червні 1912 році.  

Має першу  акредитаційну категорію.  

В структуру лікарні входять:

Стаціонарне наркологічне відділення на 20 ліжок, та психіатричне відділення на 25 ліжок, палата інтенсивної терапії на 6 ліжок. 

На базі амбулаторно-наркологічного відділення відкрито сайт замісної підтримуючої терапії ( ЗПТ) для наркозалежних осіб.

В лікарні функціонує клініко-діагностична лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, госпрозрахунковий кабінет по видачі наркологічних та психіатричних сертифікатів.

Директор КНП «Уманська психіатрична лікарня»
Омелянчук Ірина Михайлівна.

Адреса:    20300   м. Умань, Черкаська область,
провул. Пушкіна, 2.

Телефон:    (04744) 3-10-92
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

5. КНП "Уманський центр служби крові"

Має першу акредитаційну категорію. Лікарня відкрита в 1968 р.

В складі лікарні функціонує інфекційний стаціонар на 35 ліжок в тому числі дитяче інфекційне відділення на 20 ліжок, доросле інфекційне відділення на 15 ліжок та відділення заготівлі і переробки крові.  

Директор
Клименко Іван Михайлович

Адреса: 20300   м. Умань, Черкаська область, 
пров. Аркаса, 4

Телефон:    (04744) 3-67-72
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ заготівлі крові та її компонентів цілодобово забезпечує потреби лікувальних закладів міста та Уманського району в компонентах та препаратах крові. Для донорів крові  створені  умови по  безпечному та комфортному перебуванні в закладі служби крові.

Обстеження  сироваток крові донорів, вагітних та осіб  групи ризику з міста Умані та шести прилеглих районів Черкаської області на ВІЛ – інфекцію, гепатити В і С, сифіліс забезпечує відділ лабораторної діагностики  та профілактики СНІДу. 

6. КНП «Уманська стоматологічна поліклініка»

 Має першу акредитаційну категорію. Заснований в 1980 р.

В КП «Уманська стоматологічна поліклініка», надаються всі види стоматологічної допомоги: проводиться художня реставрація та пломбування зубів високоякісними фотополімерними композитними матеріалами, ендодонтична обробка кореневих каналів сучасними медикаментами з пломбуванням гутаперчевими штифтами, лікування слизової оболонки порожнини рота, відбілювання твердих тканин зуба.

В складі комунального підприємства «Уманська стоматологічна поліклініка», працює госпрозрахунковий підрозділ, де надається ортопедична допомога (протезування зубів).

Директор комунального підприємства
Мельник Раїса Олександрівна

Адреса: 20300, вул. Незалежності, 72
Черкаська область м. Умань

Телефон:     (04744) 2-33-15
Факс:           (04744) 2-33-15

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
госпрозрахунковий підрозділ  (04744) 2-33-34

 

В КП «Уманська стоматологічна поліклініка», надаються всі види стоматологічної допомоги: проводиться художня реставрація та пломбування зубів високоякісними фотополімерними композитними матеріалами, ендодонтична обробка кореневих каналів сучасними медикаментами з пломбуванням гутаперчевими штифтами, лікування слизової оболонки порожнини рота, відбілювання твердих тканин зуба.


В складі комунального підприємства «Уманська стоматологічна поліклініка», працює госпрозрахунковий підрозділ, де надається ортопедична допомога (протезування зубів).

Телефон реєстратури: (04744) 2-33-15

 

7. Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

 

Створений в 2012 році. 

Основні напрямки роботи:
-  Дотримання єдиної системи  ведення, збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я міста.
-  Здійснення заходів щодо оптимізації  інформаційно-аналітичної служби, надання  
методичної допомоги з питань організації статистичного обліку і звітності.
-  Централізований збір медико-статистичної та адміністративної інформації від лікувально-профілактичних закладів, аналіз інформації щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров’я та їх використання.


Начальник центру
Токунов Сергій Іванович

Адреса: 20300, вул. Коломенська, 6
Черкаська область м. Умань

Телефон: (04744) 3-06-71

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.8. Автогосподарство відділу охорони здоров’я Уманської міської ради

Парк автогосподарства нараховує  46 санітарних автомобілів, які  здійснюють обслуговування медичних закладів міста первинної та спеціалізованої ланки.

Начальник Автогосподарства -

Чарторийський Сергій Юрійович

Адреса закладу: м.Умань вул.Велика фонтанна 45б,

Електронна адреса:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

тел.: (04744) 5-05-15

 

9. КНП «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

В.о. Директора КНП «Уманськийміський центр первинної медико-санітарноїдопомоги»

Пальчак Юрій Євгенович

Адреса: 20300, вул. Шевченка, 50
Черкаська область,  м.Умань

Телефон: (04744) 4-27-65

Реєстратура: (04744) 3-13-17; 3-36-71

Електронна адреса:   tspmsd@ ukr.net

Заклад відкритий в 2016 р. До складу центру входять 6 амбулаторій сімейної медицини де працюють лікарі педіатри, терапевти, лікарі загальної практики сімейної медицини. Центр надає медичну допомогу на первинному рівні жителям міста, де проживає 84,6 тис. населення.

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80